Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από την επιχείρηση: «Μανωλακάκης Ο.Ε.», κατόχου του δικτυακού τόπου www.faros-xaniwn.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης, δημιουργίας λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ηλεκτρονικού της καταστήματος. 
Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του «www.faros-xaniwn.gr.» και οποιωνδήποτε υπηρεσιών δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του «Μανωλακάκης Ο.Ε.».
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαδικτυακός τόπος «www.faros-xaniwn.gr» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο  χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού του τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies και τη συλλογή IP διευθύνσεων, επισημαίνεται, ότι κατ' αρχήν η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση του www.faros-xaniwn.gr, δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails, ειδοποιήσεις, σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες, προσφορές και υπηρεσίες της ποτοποιίας  «Μανωλακάκης Ο.Ε.»  ή/και επιθυμεί να προβεί σε online παραγγελία – αγορά κάποιου προϊόντος. Προσωπικά στοιχεία θα ζητηθούν επίσης και στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (μέλους), προκειμένου να διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτερα τις παραγγελίες του. Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς της ποτοποιίας «Μανωλακάκης Ο.Ε.»  των υποχρεώσεών του βάσει των προαναφερομένων και για την προστασία των υπολοίπων χρηστών και συνεργατών του δικτυακού τόπου. 

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ποτοποιίας  «Μανωλακάκης Ο.Ε.» ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εάν αυτοί δε σχετίζονται με την παροχή -  εκπλήρωση της ζητηθείσας από τον χρήστη υπηρεσίας και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά  χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την: 
εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών (σύμφωνα με τους όρους χρήσης του www.faros-xaniwn.gr, πχ για τη διαχείριση της παραγγελίας τους – εκτέλεση της πώλησης – παράδοσης των πωληθέντων ειδών, 
επικοινωνία με τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με την παραγγελία τους
ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, 
ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με το περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες, τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.faros-xaniwn.gr, 
εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του site και η πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του. 

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την αγορά κάποιου προϊόντος θα ζητηθεί να δοθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα παραγγελόμενα  προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο προτιμάτε να δηλώσετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, μόνον για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) για τη μεταξύ μας επικοινωνία και κατά περίπτωση ΑΦΜ – ΔΟΥ, σε περίπτωση, που είναι επιθυμητή η έκδοση τιμολογίου. Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή να γίνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεως της και τον ειδικό τριψήφιο αριθμό ασφαλείας της κάρτας CCV. Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr για την διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής και την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Οι χρήστες εξουσιοδοτούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr κατά τη συναλλαγή τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,να επεξεργαστεί κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που πραγματοποιούν και να προωθεί όποιες πληροφορίες πληρωμής ή αποστολής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται από τους ίδιους (χρήστες) στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται (πχ εταιρεία ταχυμεταφορών), προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση και παράδοση σε αυτούς των προϊόντων, που αγόρασαν.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr δεν αποθηκεύει - απομνημονεύει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των χρηστών. O χρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που θέλει να προβεί σε νέα online παραγγελία – αγορά προϊόντων από το www.faros-xaniwn.gr.
Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους, θα ζητηθεί επιπλέον από το ηλεκτρονικό κατάστημα να ορίσει κάθε χρήστης ένα όνομα χρήστη (username) έναν κωδικό πρόσβασης (password). Με τα προαναφερόμενα στοιχεία δημιουργείται ο λογαριασμός μέλους. 
Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί, το www.faros-xaniwn.gr, θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από τo www.faros-xaniwn.gr. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας  συγκατάθεσης, περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποστέλλει το www.faros-xaniwn.gr, στο πλαίσιο του παρόντος. Αντίστοιχη δυνατότητα ανάκλησης της δοθείσας δήλωσης συγκατάθεσης, μπορεί να βρει ο χρήστης και στη διεύθυνση: info@faros-xaniwn.gr
Κατ' εξαίρεση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις: 
Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. 
Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.faros-xaniwn.gr και μέχρι του βαθμού που είναι αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς το www.faros-xaniwn.gr ή για την εκπλήρωση αναληφθησομένης από το www.faros-xaniwn.gr υποχρέωσης. 
Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή
Σε κάθε περίπτωση το www.faros-xaniwn.gr ενημερώνει τους χρήστες του για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εκτός από την περίπτωση όπου στο πλαίσιο διαχείρισης του λογαριασμού του, ο χρήστης προβαίνει σε προσθαφαίρεση, ενημέρωση – επικαιροποίηση προσωπικών πληροφοριών του, το www.faros-xaniwn.gr, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους  με τα προσωπικά στοιχεία, που έχουν δηλώσει μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση: info@faros-xaniwn.gr

COOKIES
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.faros-xaniwn.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε επισκέπτη / χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του, ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες και εφαρμογές του www.faros-xaniwn.gr. 
Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή, όταν ξαναανοίξει ο χρήστης τον πλοηγό ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή του να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.
Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά: 
Για την αναγνώριση και παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στον λογαριασμό τους (login).
Για στατιστικούς λόγους και για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.faros-xaniwn.gr και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.
Για λόγους marketing  (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας, για την παρουσίαση και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων και για την εμφάνιση πληροφοριών και μηνυμάτων στους χρήστες με βάση τις προτιμήσεις τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στo www.faros-xaniwn.gr.
Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ενοτήτων του www.faros-xaniwn.gr και την διεκπεραίωση των παρεχομένων προς τους χρήστες υπηρεσιών.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης / φυλλομετρητές (browsers) αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή. Ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση των cookies στις υπηρεσίες του www.faros-xaniwn.gr και μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies ή ορισμένα από αυτά για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στις σελίδες του  www.faros-xaniwn.gr ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά  και μεταξύ άλλων ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο απαιτείται να γίνει login), τον οποίο έχει επιλέξει να δημιουργήσει. 
Το www.faros-xaniwn.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων μερών για αναλυτικούς σκοπούς καθώς και δικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης διαφημίσεων (adservers) τρίτων εταιρειών για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών καμπανιών του δικτυακού τόπου. Οι υπηρεσίες και πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούν για την λειτουργία τους τη μέθοδο των cookies. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών. Στο μέτρο, που είναι εφικτό το www.faros-xaniwn.gr θα ανακοινώνει κατά καιρούς τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες διαχείρισης διαφημίσεων (adservers) τρίτων εταιρειών, προκειμένου για την ενημέρωση των χρηστών, σχετικά τη λειτουργία των Cookies των υπηρεσιών των τρίτων παρόχων, τις επιλογές περιορισμού τοποθέτησης, αποτροπής εγκατάστασης ή διαγραφής αποθηκευμένων Cookies  κλπ

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες / διαχειριστές τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.faros-xaniwn.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του σε τρίτους δικτυακούς τόπους. 

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στο www.faros-xaniwn.gr. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται από το www.faros-xaniwn.gr για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της ιστοσελίδας (server, database, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Όταν η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr πραγματοποιείται μέσω κινητής  συσκευής, κατ’ αρχήν η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως όταν η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή. Εάν γίνεται και χρήση υπηρεσιών τοποθεσίας, μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία αναγνωριστικά της συσκευής,  στοιχεία για το είδος της εγκατεστημένης εφαρμογής και της κατηγορίας στην οποία ανήκει καθώς και στοιχεία γεωγραφικού μήκους/πλάτους. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν μπορεί να οδηγήσουν σε εξατομίκευση οποιουδήποτε χρήστη.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.faros-xaniwn.gr ενδέχεται να ενσωματωθούν ή και να προστίθενται στο μέλλον διάφορες plugin εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για την προώθηση  και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του. Η χρήση των εν λόγω εφαρμογών είναι ασφαλώς προαιρετική για το χρήστη. Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού σας σε περίπτωση χρήσης plugin υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει στη σελίδα του αντίστοιχου παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.faros-xaniwn.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις  του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.faros-xaniwn.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή και ενδεχομένως  νεώτερου νομικού πλαισίου, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.
Η πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του www.faros-xaniwn.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.